V Wydział Ksiąg Wieczystych

V Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Młyńska 30


89- 600 Chojnice


tel. (0 52) 39 52 723

V Wydział Ksiąg Wieczystych nie przyjmuje interesantów.

Wnioski i wszelkie pisma można składać w Biurze Podawczym Sądu, za pośrednictwem poczty oraz platformy ePuap2.


Przewodniczący Wydziału: Referendarz sądowy Piotr Walesiak

pokój nr 25 – parter, tel. (0 52) 39 52 768

 

Kierownik Sekretariatu: Gabriela Kerszk

pokój nr 15 – parter, tel. (0 52) 39 52 723, fax. (0 52) 39 52 805

e-mail: ksiegi.wieczyste@chojnice.sr.gov.pl

Czytelnia Ksiąg Wieczystych

pokój nr 16 – parter, tel. (0 52) 39 52 721

 

 

 

Opłaty i koszty sądowe:
 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.U.2019.785 t.j.
 Rozdział 3
 Sprawy z zakresu prawa o księgach wieczystych
 Art. 42. 1. Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
 2. Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych.
 3. Od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach.
 Art. 43. Opłatę stałą w kwocie 150 złotych pobiera się od wniosku o wpis:
 1. własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami;
 2. własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha;
 3. praw osobistych i roszczeń;
 4. zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych.
 Art. 44. 1. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o:
 1) założenie księgi wieczystej;
 2) połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości;
 3) odłączenie nieruchomości lub jej części;
 4) sprostowanie działu I-O;
 5) wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
 6) dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43.
 2. Jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej, pobiera się tylko jedną opłatę stałą określoną w ust. 1.
 Art. 45. 1. Opłatę stałą określoną w art. 44 ust. 1 pkt 1-3 pobiera się niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
 2. Opłatę stałą określoną w art. 42 i 43 pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej.
 3. Od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedną księgę wieczystą.
 Art. 46. Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis.
 Art. 47. Wydatki związane z drukiem księgi wieczystej i teczki akt tej księgi nie obciążają stron.
 Art. 48. Od wniosku o złożenie do zbioru dokumentów pobiera się opłatę stałą, przewidzianą dla wniosku o wpis do księgi wieczystej.
 Inne wnioski realizowane w wydziale:
 • o wydanie odpisu z księgi wieczystej - oplata wynosi 30 zł.
 • o wydanie zaświadczenia z księgi dawnej - opłata wynosi 10 zł.
 • o wydani wypisów z aktów notarialnych;
 • o wydanie kopii dokumentu znajdującego sie w aktach sprawy;
 • o wydanie dokumentu za zgodnośc z treścią dokumentu
 • - pobiera sie opłatę w kwocie 20,- złotych za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii.
 Opłaty dotyczące odpisów i zaświadczeń z elektronicznych ksiąg wieczystych wydanych przez Ekspozyturę Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych:
 
 1. Odpis zwykły (ostatni stan wpisów w księdze wieczystej) - opłata wynosi 30 zł.
 2. Odpis zupełny (ostatni stan wpisów w księdze wieczystej i wpisy wykreślone, ujawnione począwszy od chwili przeniesienia treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym) - opłata wynosi 60 zł.
 3. Zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej - opłata wynosi 10 zł.
 
Wnioski do ekspozytury Centralnej Informacji należy składać wraz z oryginalnym dowodem wniesienia opłaty:
 
 • w kasie sądu lub na rachunek bieżący dochodów sądu tj.
 • numer konta 73 1010 1140 0000 8422 3100 0000
 
Druki sądowe dostepne są w Biurze obsługi Interesantów lub na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości


Właściwość rzeczowa: dla spraw do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz do innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczysto-księgowego

 ⇒ PRZEGLĄDARKA KSIĄG WIECZYSTYCH

Rejestr zmian dla: V Wydział Ksiąg Wieczystych